Business Service Mahr logo

Imprint

Obowiązek informowania zgodnie z §5 ustawy o handlu elektronicznym, §14 kodeksu spółek, §63 kodeksu przemysłowego oraz obowiązek ujawniania informacji zgodnie z §25 ustawy o mediach:

www.mein-business.at, www.businessservice.at, www.business-wien.at

Business Service Mahr GmbH

Floßgasse 1A
1020 Wiedeń
Austria
UID: ATU69864667
FN: 430382s

Forma prawna: GmbH
Siedziba: Wiedeń
Sąd gospodarczy: Sąd gospodarczy w Wiedniu
GLN (administracja publiczna): 9110021742481

Numer GISA: 34606209
Władza wg. ECG (ustawa o handlu elektronicznym): Urząd Dzielnicy II.

Informacje prawne

pexels.com, pixabay.com, thenounproject.com

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności prawo do powielania za pomocą środków elektronicznych. Prawa do zdjęć i ikon są częściowo własnością odpowiednich fotografów i projektantów © pexels.com, pixabay.com, thenounproject.com, powielanie jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą. O ile nie zaznaczono inaczej, dokumenty, teksty, pliki muzyczne i zdjęcia na tej stronie są własnością wydawcy.
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego wydawcę należą wyłącznie do wydawcy witryny. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody wydawcy.
Wydawca stara się przestrzegać praw autorskich do grafik i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki i teksty stworzone przez siebie lub te, do których posiada prawa autorskie, lub korzystać z grafik i tekstów wolnych od licencji. Jeśli mimo to niniejsza witryna zawiera nieoznaczoną grafikę lub tekst chroniony prawami autorskimi osób trzecich, wydawca nie może określić praw autorskich. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wydawca niezwłocznie usunie odpowiedni obiekt z niniejszej publikacji po powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi.

Polityka prywatności

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie.
Dostawca gwarantuje, że wszystkie dane, które nie zostały mu publicznie przekazane, będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów i nie będą przekazywane stronom trzecim, ani w części, ani w całości, bez wyraźnej zgody użytkownika.
Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych informacji jest niedozwolone. Wydawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu (UBE/UCE).

Zastrzeżenie

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji.
Roszczenia wobec wydawcy z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony wydawcy.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Wydawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części witryny lub całej witryny bez uprzedniego powiadomienia lub do tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do ofert internetowych, które leżą poza zakresem odpowiedzialności wydawcy, wydawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy jest świadomy ich treści, a uniemożliwienie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem byłoby dla niego technicznie możliwe i uzasadnione. Dostawca tych stron, a nie strona, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe treści, a w szczególności za wszelkie szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji. Ograniczenie to dotyczy również wpisów osób trzecich w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez wydawcę.

Klauzula salwatoryjna

Informacje prawne na tej stronie należy traktować jako część strony internetowej www.mein-business.at, www.businessservice.at, www.business-wien.at. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, przestają odpowiadać lub nie odpowiadają w pełni obowiązującej sytuacji prawnej, w ich miejsce wchodzą w życie odpowiednie obowiązujące lub nowe przepisy odpowiadające obowiązującemu prawu, a pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.

wpChatIcon
wpChatIcon